Zwolsche Badminton Club


Welkom bij de Zwolsche Badminton Club

opgericht 12 januari 1958
Commissies

De Zwolsche Badminton Club stelt zich ten doel haar leden in staat te stellen de badmintonsport in al haar verschijningsvormen te beoefenen en de badmintonsport in het algemeen te bevorderen.

Zij tracht dit onder meer te bereiken door:

 • het lidmaatschap te verwerven en te behouden van Badminton Nederland;
 • deel te nemen aan de door Badminton Nederland georganiseerde of goedgekeurde competities en andere wedstrijden;
 • zelf wedstrijden te organiseren;
 • evenementen op het gebied van de badmintonsport te organiseren;
 • de sociale contacten van haar leden onderling te stimuleren.

Het bestuur van een vereniging met zo’n doelstelling kan natuurlijk niet functioneren zonder hulp van een aantal actieve leden. Daarom zijn enkele commissies in het leven geroepen die het bestuur daarin bijstaan. Deze commissies zijn:

Technische commissie:

 • mogelijkheden bieden om wedstrijden op alle niveaus te spelen;
 • zorgen voor trainingsfaciliteiten, trainers, trainingsroosters e.d.;
 • selecteren en voorbereiden van spelers voor de competitie;
 • beheren van de shuttles;
 • verzorgen van formaliteiten m.b.t. wedstrijden;
 • verzorgen van de communicatie met bond en regio m.b.t. wedstrijden;
 • streven naar zo veel mogelijk gediplomeerde trainers.

Jeugdcommissie:

 • opleiden van de jeugd in het algemeen;
 • zorgen voor trainingsfaciliteiten, trainers, e.d.;
 • selecteren, voorbereiden en opleiden van jeugdspelers voor de competitie;
 • organiseren van jeugdtoernooien en dergelijke. 

Toernooicommissie:

De Toernooicommissie is een aparte commissie die rechtstreeks onder de Technische commissie valt, maar zelfstandig opereert. Haar taken zijn:

 • organiseren van toernooien voor de leden, voor zowel senioren als junioren;
 • desgewenst de gezamenlijke Zwolse badmintonverenigingen (ZBO) ondersteunen bij het organiseren van regionale toernooien;
 • samen met de Technische commissie organiseren van de clubkampioenschappen. 

Communicatiecommissie:

 • het in opdracht van het bestuur zorgen voor een eenduidige en juiste interne en externe communicatie:

−  interne communicatie: voor de leden van onze vereniging via nieuwsbrieven, e-mail en infobord; 

−  externe communicatie: via media, dagbladen, folders e.d.;

 • het onderhouden van de website en de mailserver van de vereniging en het waar nodig aanvullen en corrigeren van de geboden informatie;
 • het spelen van een actieve rol in het promoten van de vereniging, zowel intern als extern.

Vertrouwenspersoon:

Vanaf 24 mei 2016 beschikt ZBC ook over een vertrouwenspersoon. Kijk bij het schema onder de tab "Alles over ZBC" wie dat op dit moment is. Hierna volgen de omschrijvingen van taken en bevoegdheden. Deze functieomschrijving is opgesteld aan de hand van “MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN”  (2011).

Een vertrouwenspersoon is een persoon die door de Algemene Ledenvergadering is aangesteld, en waarvoor de onderstaande taakomschrijving met bijbehorende bevoegdheden geldt. De vertrouwenspersoon hoeft geen lid van de vereniging te zijn, is onafhankelijk en is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het bevoegd gezag.

Taken vertrouwenspersoon

Begeleidt en ondersteunt leden bij behandeling van klachten en het inhoudelijk vormgeven van het aspect ongewenste omgangsvormen door:

-  zelfstandig op te treden als aanspreekpunt voor alle leden die een klacht hebben op het gebied van ongewenste omgangsvormen;

-  zelfstandig zorg te dragen voor de eerste opvang van de slachtoffers van ongewenste omgangsvormen;

-  samen met klaagster/klager te zoeken naar oplossingen en na te gaan of oplossingen in de informele sfeer tot de mogelijkheden

   behoren;

-  te onderzoeken of bemiddeling de geëigende weg is voor een oplossing;

-  zorg te dragen voor de opvang van slachtoffers van ongewenste omgangsvormen en verantwoordelijkheid dragen voor de

   begeleiding, ondersteuning en advisering van hen en andere betrokkenen;

-  indien nodig te verwijzen naar (in)formele daarvoor in aanmerking komende (hulpverlening)instanties en klaagster/klager te

   ondersteunen bij het inschakelen van deze instanties, hieronder vallen ook de politie en de officier van justitie;

-  zelfstandig beheren en bewaken van een systeem voor registratie en opvolging van binnengekomen klachten;

-  de klachten te registreren, verwerken, analyseren en interpreteren tot bestuursinformatie.

Overige (mogelijke) taken

-  Het opstellen en/of uitbreiden van een sociale kaart m.b.t. begeleiding/ondersteuning/ hulpverlening

-  Mogelijk desgevraagd geven van voorlichting m.b.t. ongewenste omgangsvormen

-  Jaarlijks rapporteren aan het bestuur ten aanzien van ongewenste omgangsvormen en/of klachten

-  Het gevraagd en ongevraagd geven van advies

-  Bewaakt en draagt zorg voor het actueel houden van het te voeren beleid (door toezien op de uitvoering van het beleid op het

   gebied van ongewenste omgangsvormen, vaststellen van knelpunten en het doen van voorstellen voor nieuw c.q. aan te passen

   beleid, adviseren bij het formulieren en/of bijstellen van het beleid inzake ongewenste omgangsvormen).

Bevoegdheden

-  De vertrouwenspersoon is er ter ondersteuning van de klaagster/klager;

-  Het voeren van gesprekken;

-  het begeleiden van een klaagster/klager bij het indienen van een klacht èn gedurende de interne klachtbehandeling èn daarna;

-  het (laten) zoeken naar iemand die wil bemiddelen tussen klaagster/klager en aangeklaagde, mits dit op verzoek van de

   klaagster/klager is;

-  het ondersteunen van de klaagster/klager bij het aangifte doen bij de politie bij het vermoeden van een strafbaar feit;

-  het verwijzen van de klaagster/klager naar hulpverleningsinstanties. 

 

Zo nodig kunnen subcommissies in het leven worden geroepen; te denken valt aan een feestcommissie of PR-commissie. Naast deze commissies zijn er binnen de vereniging voor elke speelavond coördinatoren aangesteld, die als taak hebben op die avond het aanspreekpunt voor de leden te zijn, en om eventuele aspirant-leden te voorzien van informatie over de badmintonsport in het algemeen en de vereniging in het bijzonder.

Besef wel dat een vereniging alleen maar goed kan functioneren als genoeg leden bereid zijn zich ervoor in te spannen. Denk niet te snel dat het niks voor jou is. Dus heb je interesse en wil je iets voor de vereniging doen, neem dan contact op met de coördinator van jouw speelavond of met een van de bestuursleden.