Vertrouwenspersoon

Vanaf 24 mei 2016 beschikt ZBC ook over een vertrouwenspersoon.

Op dit moment is de vertrouwenspersoon van ZBC: Karen Zwerink

Hierna volgen de omschrijvingen van taken en bevoegdheden. Deze functieomschrijving is opgesteld aan de hand van “MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN” (2011).

Een vertrouwenspersoon is een persoon die door de Algemene Ledenvergadering is aangesteld, en waarvoor de onderstaande taakomschrijving met bijbehorende bevoegdheden geldt. De vertrouwenspersoon hoeft geen lid van de vereniging te zijn, is onafhankelijk en is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het bevoegd gezag.

Taken vertrouwenspersoon

Begeleidt en ondersteunt leden bij behandeling van klachten en het inhoudelijk vormgeven van het aspect ongewenste omgangsvormen door:

 • zelfstandig op te treden als aanspreekpunt voor alle leden die een klacht hebben op het gebied van ongewenste omgangsvormen;
 • zelfstandig zorg te dragen voor de eerste opvang van de slachtoffers van ongewenste omgangsvormen;
 • samen met klaagster/klager te zoeken naar oplossingen en na te gaan of oplossingen in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoren;
 • te onderzoeken of bemiddeling de geëigende weg is voor een oplossing;
 • zorg te dragen voor de opvang van slachtoffers van ongewenste omgangsvormen en verantwoordelijkheid dragen voor debegeleiding, ondersteuning en advisering van hen en andere betrokkenen;
 • indien nodig te verwijzen naar (in)formele daarvoor in aanmerking komende (hulpverlening)instanties en klaagster/klager te
 • ondersteunen bij het inschakelen van deze instanties, hieronder vallen ook de politie en de officier van justitie;
 • zelfstandig beheren en bewaken van een systeem voor registratie en opvolging van binnengekomen klachten;
 • de klachten te registreren, verwerken, analyseren en interpreteren tot bestuursinformatie.

Overige (mogelijke) taken

 • Het opstellen en/of uitbreiden van een sociale kaart m.b.t. begeleiding/ondersteuning/ hulpverlening
 • Mogelijk desgevraagd geven van voorlichting m.b.t. ongewenste omgangsvormen
 • Jaarlijks rapporteren aan het bestuur ten aanzien van ongewenste omgangsvormen en/of klachten
 • Het gevraagd en ongevraagd geven van advies
 • Bewaakt en draagt zorg voor het actueel houden van het te voeren beleid (door toezien op de uitvoering van het beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen, vaststellen van knelpunten en het doen van voorstellen voor  nieuw c.q. aan te passen beleid, adviseren bij het formulieren en/of bijstellen van het beleid inzake ongewenste omgangsvormen).

Bevoegdheden

 • De vertrouwenspersoon is er ter ondersteuning van de klaagster/klager;
 • Het voeren van gesprekken;
 • het begeleiden van een klaagster/klager bij het indienen van een klacht èn gedurende de interne klachtbehandeling èn daarna;
 • het (laten) zoeken naar iemand die wil bemiddelen tussen klaagster/klager en aangeklaagde, mits dit op verzoek van de klaagster/klager is;
 • het ondersteunen van de klaagster/klager bij het aangifte doen bij de politie bij het vermoeden van een strafbaar feit;
 • het verwijzen van de klaagster/klager naar hulpverleningsinstanties.